Pararrayos y Protectores de sobretensiones Ingesco

Español(Spanish Formal International)CatalanEnglish (United Kingdom)French (Fr)

Protecció enfront les sobretensions

 

Tot equip connectat a la xarxa elèctrica, telefònica o de dades està exposat als efectes de les sobretensions.

Les sobretensiones transitòries es caracteritzen per ser pics de tensió molt elevats de curta durada i amb un creixement molt ràpid, per això els equips de protecció habituals (fusibles, magnetotèrmics i diferencials) no estan preparats per a detectar-los i reaccionar davant d'ells.

Causes principals
  • Descàrregues atmosfèriques directes i llunyanes
  • Paràsits o interferències
  • Maniobres de commutació de las companyies de distribució d'electricitat i dels usuaris de les xarxes elèctriques

INGESCO® és una empresa especialitzada en la protecció contra les sobretensions produïdes per la primera d'aquestes causes: els impactes de llamps.

Danys produïts per les sobretensions

  • Danys materials: destrucció d'equips telefònics, aparells de detecció d'incendis, alarmes, components electrònics, electrodomèstics, emissores de televisió i altres equips sensibles.
  • Envelliment prematur dels equips.
  • Inoperativitat temporal dels sistemes informàtics i de comunicació.
  • Perforació d'instal·lacions elèctriques.
  • Pèrdues econòmiques importants.
Tot un conjunt de normatives (NFC 17.102, UNE 21.186, CEI 1024 i RBT) contemplen la instal·lació de protectors contra sobretensions per a disposar d'un sistema de protecció integral eficaç.

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals RD 1215/1997 especifica també: "Els equips de treball que puguin rebre l'impacte de llamps durant el seu ús huran d'estar protegits contra els efectes de les descàrregues per dispositius o mesures adients".

Veure productes Protecció interna

DYN-04008FRLrec

La presència de la tecnologia en la nostra vida quotidiana i en els nostres llocs de treball fa imprescindible una protecció adient contra les sobretensions elèctriques


 
INGESCO - 08223 Terrassa - Tel. +34 937 360 300 Fax +34 937 360 303 - central@ingesco.com